ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับ นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตรวจเยี่ยมเเละมอบแนวทางปฏิบัติงาน

ต้อนรับ นายจเรศักดิ์  นันตะวงษ์  รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตรวจเยี่ยมเเละมอบแนวทางปฏิบัติงาน

วันที่ 24  สิงหาคม 2562 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งที่5 นำโดย นายวิษณุ เเจ้งใจ ผอ.ส่วนส่งเสริมการมีส่วนรวม สบทช. 5 นายสุมานพ เเจ้งใจ หน.สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่13 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) ร่วมต้อนรับรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (นายจเรศักดิ์  นันตะวงษ์ ) ผอ.สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน (นายอภิชัย เอกวนากุล)โดยได้มอบแนวทางปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ให้ยึดหลัก 5 D ดังนี้
1.มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความรัก ความสามัคคีในองค์กร
2.มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่ง พร้อมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพยากรป่าชายเลนที่ดี
3.มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมปฏิบัติงานตามหน้าที่ มีความรับผิดชอบอย่างดี
4. มีวาจาดี คิดดี พูดดี มีจิตสาธารณะ ที่ดี
5.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีการทำงานแบบมีส่วนร่วม พร้อมทำงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่เพื่อร่วมกันดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ยั่งยืนตลอดไป. พร้อมได้มอบแนวคิดโครงการที่กำลังจะดำเนินการร่วมกับโรงเรียนและเครือข่าย อสทล.ทั้ง 24 จังหวัด  ได้เเก่ โครงการ “1โรงเรียน 1 ป่าชายเลน”และโครงการ  “1 เครือข่าย 1 ป่าชายเลน” ซึ่งทั้ง 2 โครงการให้สถานีพิจารณาคัดเลือกพื้นที่กับเครือข่ายและโรงเรียนจะได้ร่วมกันดำเนินการต่อไปในวันนี้มีคณะเจ้าหน้าที่ สถานีฯ13 ,เครือข่าย อสทล.จ.สุราษฎร์ธานี  เข้าร่วมรับฟังพบปะพูดคุย ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่13 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี)