ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะชายหาด

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะชายหาด

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ โดย นายสุมานพ  แจ้งใจ หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๓ (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับ พ.ท.อินทัช  รอดทอง ผู้บังคับการหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๔๕ นำนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๔๕ โดยศูนย์ฝึกอำเภอไชยา (๑๑ สถาบัน) จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะชายหาด โดยได้ดำเนินการปลูกกล้าไม้โกงกาง จำนวน ๕๐๐ กล้า  เนื้อที่ ๑ ไร่ และเก็บขยะชายหาด ๓๐๐ กิโลกรัม ณ ชายหาดบ้านแหลมโพธิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๗๕ คน