ข่าวประชาสัมพันธ์

งานกำหนดและประกาศเขตพื้นที่อนุรักษ์และออกกฎกระทรวง ตามมาตรา 18 และ 23 แห่ง พรบ.ทช. พ.ศ.2558

     ตามคำสั่งสำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ที่ 5 ที่ 151/2561  ลงวันที่  25 ตุลาคม 2561 เรื่องให้ข้าราชการปฏิบัติงานกำหนดและประกาศเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ และออกกฎกระทรวงตามมาตรา 18  และ 23  แห่ง พรบ.ทช. พ.ศ.2558  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     ตามแผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการที่ 3.4 :  โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตป่าชายเลนอนุรักษ์  กิจกรรมที่ 1 : จัดทำแผนที่  เครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์  (งบรายจ่ายอื่น) กิจกรรมย่อย 1.1:  จัดทำแผนที่เครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ กิจกรรมย่อย  1.2 : กำหนดและประกาศเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์และออก กฎกระทรวงตามมาตรา 18  และ 23  แห่ง พรบ.ทช. พ.ศ.2558     รหัสบัญชี  48020   ท้องที่ดำเนินงาน   อำเภอไชยา  อำเภอท่าฉาง  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

ดาวน์โหลด

คำนำ
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 120
ไชยา
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 4.89 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 138
ท่าฉาง
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 5.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 135
ใบปะหน้า
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 125
ปก
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.10 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 135
ปกหลัง
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 136
พุนพิน
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 6.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 143
ภาพ
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 3.20 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 141
สรุป
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 473
สรุปผลการปฏิบัติงาน
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 116