ข่าวประชาสัมพันธ์

งานบริหารจัดการและอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลน ค่าสาธารณูปโภค งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13  (ท่าฉาง   สุราษฎร์ธานี)  ขอส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้

1  งานบริหารจัดการและอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลน ตามแผนงาน  : แผนงานพื้นฐานด้านการ จัดการน้ำ   และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน    ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งทะเล  และป่าชายเลน   ได้รับการบริหารจัดการ   กิจกรรมที่ 1 : บริหารจัดการทรัพยากรทางป่าชายเลน  กิจกรรมย่อย 1.2  :  งานบริหารจัดการและอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลน  งบดำเนินงาน 

2  ค่าสาธารณูปโภค   ตามแผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนผลผลิต  :  พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล  ชายฝั่งทะเลและชายเลน ได้รับการบริหารจัดการกิจกรรม   :  บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล  ค่าสาธารณูปโภค  (ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต)   งบดำเนินงาน

3 งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (วัสดุคอมพิวเตอร์) ตามแผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ  และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   กิจกรรมที่ 5 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมย่อย 5.1 (๑) :ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  วัสดุคอมพิวเตอร์ งบดำเนินงาน

ดาวน์โหลด

คำนำ
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 100
ใบปะหน้า
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 93
ปก
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 2.59 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 137
ปกหลัง
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 2.26 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 123
สรุปงานค่าสาธารณูปโภค
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 109
สรุปงานบริหาร
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 3.50 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 108
สรุปงานวัสดุคอมพิวเตอร์
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 1.33 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 99