ข่าวประชาสัมพันธ์

งานคุ้มครองป้องกันทรัพยากรป่าชายเลน

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13  (ท่าฉาง  สุราษฎร์ธานี)  ขอส่งรายงานสรุปผล การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  งานคุ้มครองป้องกันทรัพยากรป่าชายเลน ตามแผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล  ชายฝั่งทะเล  และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ  กิจกรรมหลัก 1 : บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน   กิจกรรมย่อย 1.9: งานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจาก ทุกภาคส่วน   กิจกรรมย่อย  1.9 (1) : งานคุ้มครองป้องกันทรัพยากรป่าชายเลน งานคุ้มครองป้องกันทรัพยากรป่าชายเลน  รหัสบัญชี  56002  ท้องที่ดำเนินงาน    อำเภอไชยา  อำเภอท่าฉาง  และอำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลด

คำนำ
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 137
ใบปะหน้า
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 121
ปก
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 140
ปกหลัง
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 150
แผนที่
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 7.43 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 134
สรุป
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 3.61 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 126
ลาดตระเวน
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 126