ข่าวประชาสัมพันธ์

งานถ่ายทอดความรู้ให้ชุมชนโรงเรียน/สถาบันการศึกษาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13  (ท่าฉาง   สุราษฎร์ธานี)  ขอส่งรายงานสรุป ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ตามแผนงาน  : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ   และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล  และชายฝั่งทะเล  และป่าชายเลน   ได้รับการบริหารจัดการ  กิจกรรมที่ 1 : บริหารจัดการทรัพยากรทางป่าชายเลน  กิจกรรมย่อย 1.9 (2) :  งานอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ป่าชายเลนแบบมีส่วนร่วม   งานถ่ายทอดความรู้ให้ชุมชนโรงเรียน/สถาบันการศึกษาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

ดาวน์โหลด

คำนำ
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 148
ใบปะหน้า
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 117
ปกจริง
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 2.90 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 149
ปกหลังจริง
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 3.20 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 163
สรุปอบรมโรงเรียน
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 32.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 255