ข่าวประชาสัมพันธ์

งานคุ้มครองและเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU Fishing) ชุดปฏิบัติการที่ 2

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13  (ท่าฉาง   สุราษฎร์ธานี)  ขอส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  งานคุ้มครองและเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU Fishing)  ชุดปฏิบัติการที่ 2  บริเวณพื้นที่ เกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ตามแผนการปฏิบัติงานและประมาณการค่าใช้จ่ายรายเดือนตามแผนงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตามแผนงานงบกลางรายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กิจกรรม : เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย โครงการคุ้มครองและเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU) หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ดาวน์โหลด

xd
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 154
คำนำ
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 134
ใบปะหน้า
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 140
ปกหลัง
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.10 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 151
ภาพ 25-30 มี
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 21.97 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 196
ภาพ วันที่ 22-26 เมษายน 2562
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 1.36 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 171
ภาพ2-5 เม
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 2.84 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 143
สรุป IUU
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 140