ข่าวประชาสัมพันธ์

งานบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ ๒ - ๖ ปี

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13  (ท่าฉาง   สุราษฎร์ธานี)  ขอส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ตามแผนงาน:พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมที่ 4 :  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกิจกรรมย่อย 4.1 : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(งบลงทุน) งานบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ ๒ - ๖ ปี  เนื้อที่  311.37  ไร่  ท้องที่  อ.ไชยา  อ.ท่าฉาง อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี