ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบริหารจัดการขยะทะเล กิจกรรม เก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม (ปะการัง ชายหาด และป่าชายเลน)

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13  (ท่าฉาง   สุราษฎร์ธานี)  ขอส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โครงการบริหารจัดการขยะทะเล   โครงการบริหารจัดการขยะทะเล  กิจกรรม เก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม (ปะการัง  ชายหาด และป่าชายเลน) ตามแผนงาน : บูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม โครงการที่ ๗.๑ : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล (งบดำเนินงาน)  กิจกรรม 1 : บริหารจัดการขยะทะเล กิจกรรมหลัก ๑ :  การเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม  (ปะการัง  ชายหาด  และ   ป่าชายเลน)  กิจกรรมย่อย ๑.1 : การเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม   (ปะการัง  ชายหาด  และป่าชายเลน)     

ดาวน์โหลด

คำนำ
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 108
แบบรายงาน icc
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 114
ใบปะหน้า
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 113
ปก
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.10 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 94
ปกหลัง
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.11 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 139
แผนที่
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 1.78 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 110
ภาพจัดหาอาหารและอาหารว่าง โครงกา
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 7.97 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 111
ภาพถ่ายเตรียมสถานที่่
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 28.82 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 235
สรุปงานเก็บขยะ
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 120