ข่าวประชาสัมพันธ์

งานถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตการเพาะชำป่าชายเลน

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13  (ท่าฉาง  สุราษฎร์ธานี)  ขอส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  งานถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตการเพาะชำป่าชายเลนตามแผนงาน : บูรณาการพัฒนาพื้นที่  ระดับภาค (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)  โครงการที่ 8.2 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ภาคใต้)   กิจกรรมที่ 1 : ถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตการเพาะชำกล้าไม้ ป่าชายเลน (ภาคใต้) กิจกรรมย่อย : ถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตการเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน (ภาคใต้)  งานถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตการเพาะชำป่าชายเลน  รหัสบัญชี  28041  

ดาวน์โหลด

คำนำ
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 118
ใบปะหน้า
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 127
แผนที่
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 1.94 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 139
ปก
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.12 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 151
ปกหลัง
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.12 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 110
ภาพกล้าไม้
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 3.73 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 126
ภาพถ่าย
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 45.39 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 358
สรุป
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 138