ข่าวประชาสัมพันธ์

งานฟื้นฟูหาดเลนโดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13  (ท่าฉาง  สุราษฎร์ธานี)  ขอส่งรายงานสรุปผล การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  งานฟื้นฟูหาดเลนโดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ ตามคำสั่งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ ที่ ๑๕๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ตุลาคม ๒๕๖๑  ได้สั่งการให้ข้าพเจ้านายสุมานพ  แจ้งใจ ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ไปปฏิบัติราชการงานการฟื้นฟูหาดเลนโดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ  ตามแผนงาน :  พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  กิจกรรมที่ ๑ : บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน  กิจกรรมย่อยที่   ๑.๕ : งานสำรวจเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและฟื้นฟูสาธิตเพื่อการวางแผนการจัดการ  งานฟื้นฟูหาดเลน โดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ  (งบดำเนินงาน) 

ดาวน์โหลด

คำนำ
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 120
ใบปะหน้า
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 127
ปก
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.12 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 157
ปกหลัง
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.11 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 150
แผนที่
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 1.72 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 140
ภาพ 2
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 7.89 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 124
ภาพ 4
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 3.94 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 145
ภาพ1
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 5.16 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 117
ภาพ3
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 3.99 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 132
ภาพสำรวจประชุม
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 10.52 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 184
เลนงอก ก่อน หลัง
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 2.65 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 136
สรุป
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 133