ข่าวประชาสัมพันธ์

งานเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13  (ท่าฉาง  สุราษฎร์ธานี)  ขอส่งรายงานสรุป ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  งานเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน ตามแผนงาน :  พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ผลผลิต: พื้นที่ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมที่ ๔ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   กิจกรรมย่อย 4.1 : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ในการปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน (งบลงทุน) รหัสบัญชี ๕๖๐๐๒  

ดาวน์โหลด

คำนำ
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 110
ใบปะหน้า
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 97
ปก
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 103
ปกหลัง
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 149
ภาพเเจกจ่าย
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 4.05 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 142
ภาพจัดเตรียมเเปลงเพาะ
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 3.97 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 123
ภาพดูเเล 2
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 7.25 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 114
ภาพดูเเล 4
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 2.44 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 122
ภาพดูเเล 5
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 4.26 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 107
ภาพดูเเล3
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 4.45 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 125
ภาพย้ายปักชำ
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 17.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 196
สรุปงาน
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 1.63 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 137