ข่าวประชาสัมพันธ์

งานการขยายพันธุ์ไม้ป่าชายเลนหายาก และจัดทำแปลงสาธิตเพื่อการคืนสู่ธรรมชาติ

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13  (ท่าฉาง  สุราษฎร์ธานี)  ขอส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  งานการขยายพันธุ์ไม้ป่าชายเลนหายาก และจัดทำแปลงสาธิตเพื่อการคืนสู่ธรรมชาติ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ป่าชายเลนแบบมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562   ตามแผนงาน  : แผนงานพื้นฐานด้านการ จัดการน้ำ   และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากร  ทางทะเล  และชายฝั่งทะเล  และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ  กิจกรรมที่ 1 : บริหารจัดการทรัพยากรทาง  ป่าชายเลน  กิจกรรมย่อย 1.9 (2) : งานอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ป่าชายเลนแบบ มีส่วนร่วม งานการขยายพันธุ์ไม้ป่าชายเลนหายาก และจัดทำแปลงสาธิต เพื่อการคืนสู่ธรรมชาติ  รหัสบัญชี  56002

ดาวน์โหลด

คำนำ
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 131
ใบปะหน้า
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 130
สรุป
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 11.68 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 183
ปก
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.12 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 163
ปกหลัง
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.11 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 164