ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (DMCR Data Center)
62
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต.
3
2
1
ป่าชายเลน
พบเห็นโปรดเเจ้ง

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4  (ท่าฉาง   สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562

งานจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13  (ท่าฉาง   สุราษฎร์ธานี)  ขอส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  งานจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน ตามแผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล  ชายฝั่ง  และป่าชายเลน  ได้รับการบริหารจัดการ  กิจกรรมที่ 1 :  บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน  กิจกรรมย่อย 1.3 : งานจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน  งานรวบรวมฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน

เอกสารแนบ


คำนำ
คำนำ
ประเภทไฟล์: .docxขนาดไฟล์: 0.03 Mbดาวน์โหลด: 102 ครั้ง
ใบปะหน้า
ใบปะหน้า
ประเภทไฟล์: .docxขนาดไฟล์: 0.03 Mbดาวน์โหลด: 104 ครั้ง
ปก
ปก
ประเภทไฟล์: .jpgขนาดไฟล์: 0.09 Mbดาวน์โหลด: 160 ครั้ง
ปกหลังเพาะชำ
ปกหลังเพาะชำ
ประเภทไฟล์: .jpgขนาดไฟล์: 0.09 Mbดาวน์โหลด: 157 ครั้ง
สรุปฐานข้อมูล
สรุปฐานข้อมูล
ประเภทไฟล์: .docขนาดไฟล์: 1.13 Mbดาวน์โหลด: 124 ครั้ง
ท่าพิกุล
ท่าพิกุล
ประเภทไฟล์: .docxขนาดไฟล์: 2.28 Mbดาวน์โหลด: 161 ครั้ง
ชุมชนธารน้ำร้อน
ชุมชนธารน้ำร้อน
ประเภทไฟล์: .docxขนาดไฟล์: 1.68 Mbดาวน์โหลด: 134 ครั้ง
ชุมชนนอกนา
ชุมชนนอกนา
ประเภทไฟล์: .docxขนาดไฟล์: 1.91 Mbดาวน์โหลด: 218 ครั้ง
ชุมชนบางปอ
ชุมชนบางปอ
ประเภทไฟล์: .docxขนาดไฟล์: 2.04 Mbดาวน์โหลด: 220 ครั้ง
บางพลา
บางพลา
ประเภทไฟล์: .docxขนาดไฟล์: 1.28 Mbดาวน์โหลด: 264 ครั้ง
ชุมชนปากท่อ
ชุมชนปากท่อ
ประเภทไฟล์: .docxขนาดไฟล์: 2.89 Mbดาวน์โหลด: 187 ครั้ง
ชุมชนฝ่่ายพรุ
ชุมชนฝ่่ายพรุ
ประเภทไฟล์: .docxขนาดไฟล์: 2.42 Mbดาวน์โหลด: 176 ครั้ง
ชุมชนไร่ปรุง
ชุมชนไร่ปรุง
ประเภทไฟล์: .docxขนาดไฟล์: 1.38 Mbดาวน์โหลด: 194 ครั้ง
ห้วยทรัพย์
ห้วยทรัพย์
ประเภทไฟล์: .docxขนาดไฟล์: 2.14 Mbดาวน์โหลด: 195 ครั้ง
ชุมชนแหลมทราย
ชุมชนแหลมทราย
ประเภทไฟล์: .docxขนาดไฟล์: 2.31 Mbดาวน์โหลด: 260 ครั้ง
ชุมชนแหลมโพธิ์
ชุมชนแหลมโพธิ์
ประเภทไฟล์: .docxขนาดไฟล์: 2.49 Mbดาวน์โหลด: 180 ครั้ง
DK23
DK23
ประเภทไฟล์: .jpgขนาดไฟล์: 20.79 Mbดาวน์โหลด: 175 ครั้ง
DL22
DL22
ประเภทไฟล์: .jpgขนาดไฟล์: 34.63 Mbดาวน์โหลด: 152 ครั้ง
DL23
DL23
ประเภทไฟล์: .jpgขนาดไฟล์: 30.11 Mbดาวน์โหลด: 168 ครั้ง
DM22
DM22
ประเภทไฟล์: .jpgขนาดไฟล์: 31.45 Mbดาวน์โหลด: 162 ครั้ง
ประเภทไฟล์: .ขนาดไฟล์: 0.00 Kbดาวน์โหลด: 184 ครั้ง