ข่าวประชาสัมพันธ์

งานจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13  (ท่าฉาง   สุราษฎร์ธานี)  ขอส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  งานจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน ตามแผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล  ชายฝั่ง  และป่าชายเลน  ได้รับการบริหารจัดการ  กิจกรรมที่ 1 :  บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน  กิจกรรมย่อย 1.3 : งานจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน  งานรวบรวมฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน

ดาวน์โหลด

คำนำ
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 120
ใบปะหน้า
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 122
ปก
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 178
ปกหลังเพาะชำ
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 174
สรุปฐานข้อมูล
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 1.13 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 140
ท่าพิกุล
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 2.28 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 232
ชุมชนธารน้ำร้อน
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 1.68 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 163
ชุมชนนอกนา
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 1.91 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 280
ชุมชนบางปอ
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 2.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 278
บางพลา
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 1.28 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 410
ชุมชนปากท่อ
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 2.89 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 234
ชุมชนฝ่่ายพรุ
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 2.42 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 212
ชุมชนไร่ปรุง
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 1.38 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 230
ห้วยทรัพย์
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 2.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 231
ชุมชนแหลมทราย
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 2.31 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 320
ชุมชนแหลมโพธิ์
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 2.49 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 228
DK23
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 20.79 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 196
DL22
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 34.63 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 167
DL23
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 30.11 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 189
DM22
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 31.45 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 181
ประเภทไฟล์ : . ขนาด : 0.00 Kb จำนวนดาวน์โหลด : 212