ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (DMCR Data Center)
62
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต.
3
2
1
ป่าชายเลน
พบเห็นโปรดเเจ้ง

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4  (ท่าฉาง   สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562

โครงการสำรวจประเมินสถานภาพทรัพยากรป่าชายเลน

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13  (ท่าฉาง  สุราษฎร์ธานี)  ขอส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โครงการสำรวจประเมินสถานภาพทรัพยากรป่าชายเลน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ตามแผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  กิจกรรมที่ 3: สำรวจ ประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  กิจกรรมย่อย 3.1 : โครงการสำรวจประเมินสถานภาพทรัพยากรป่าชายเลน โครงการสำรวจประเมินสถานภาพทรัพยากรป่าชายเลน   (งบดำเนินงาน)   รหัสบัญชี  56002   ท้องที่ อำเภอไชยา  อำเภอท่าฉาง  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกสารแนบ


คำนำ
คำนำ
ประเภทไฟล์: .docxขนาดไฟล์: 0.03 Mbดาวน์โหลด: 106 ครั้ง
ไชยา
ไชยา
ประเภทไฟล์: .xlsขนาดไฟล์: 0.14 Mbดาวน์โหลด: 95 ครั้ง
ท่าฉาง
ท่าฉาง
ประเภทไฟล์: .xlsxขนาดไฟล์: 0.05 Mbดาวน์โหลด: 119 ครั้ง
ใบปะหน้า
ใบปะหน้า
ประเภทไฟล์: .docxขนาดไฟล์: 0.03 Mbดาวน์โหลด: 94 ครั้ง
ปก
ปก
ประเภทไฟล์: .jpgขนาดไฟล์: 0.10 Mbดาวน์โหลด: 91 ครั้ง
ปกหลัง
ปกหลัง
ประเภทไฟล์: .jpgขนาดไฟล์: 0.10 Mbดาวน์โหลด: 136 ครั้ง
พุนพิน
พุนพิน
ประเภทไฟล์: .xlsxขนาดไฟล์: 0.04 Mbดาวน์โหลด: 100 ครั้ง
ภาพสำรวจโครงสร้างป่า 0
ภาพสำรวจโครงสร้างป่า 0
ประเภทไฟล์: .docขนาดไฟล์: 16.78 Mbดาวน์โหลด: 186 ครั้ง
ภาพสำรวจโครงสร้างป่า
ภาพสำรวจโครงสร้างป่า
ประเภทไฟล์: .docขนาดไฟล์: 16.47 Mbดาวน์โหลด: 179 ครั้ง
สรุป
สรุป
ประเภทไฟล์: .docxขนาดไฟล์: 0.03 Mbดาวน์โหลด: 130 ครั้ง