ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสำรวจประเมินสถานภาพทรัพยากรป่าชายเลน

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13  (ท่าฉาง  สุราษฎร์ธานี)  ขอส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โครงการสำรวจประเมินสถานภาพทรัพยากรป่าชายเลน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ตามแผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  กิจกรรมที่ 3: สำรวจ ประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  กิจกรรมย่อย 3.1 : โครงการสำรวจประเมินสถานภาพทรัพยากรป่าชายเลน โครงการสำรวจประเมินสถานภาพทรัพยากรป่าชายเลน   (งบดำเนินงาน)   รหัสบัญชี  56002   ท้องที่ อำเภอไชยา  อำเภอท่าฉาง  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลด

คำนำ
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 124
ไชยา
ประเภทไฟล์ : .xls ขนาด : 0.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 112
ท่าฉาง
ประเภทไฟล์ : .xlsx ขนาด : 0.05 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 134
ใบปะหน้า
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 111
ปก
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.10 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 104
ปกหลัง
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.10 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 150
พุนพิน
ประเภทไฟล์ : .xlsx ขนาด : 0.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 117
ภาพสำรวจโครงสร้างป่า 0
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 16.78 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 202
ภาพสำรวจโครงสร้างป่า
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 16.47 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 197
สรุป
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 153