ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (DMCR Data Center)
62
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต.
3
2
1
ป่าชายเลน
พบเห็นโปรดเเจ้ง

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4  (ท่าฉาง   สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยใช้ระบบประชารัฐ กิจกรรมหลัก 3 : จัดการสิ่งแวดล้อมเก็บขยะชายฝั่งทะเล

กิจกรรม 3 กิจกรรมจัดการสิ่งแวดล้อมเก็บขยะชายฝั่งทะเล พื้นที่ อำเภอท่าชนะ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยใช้ระบบประชารัฐ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562    เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะต้นทางโดยใช้หลัก 3 Rs การคัดแยกขยะตั้งแต่            ต้นทาง การกระตุ้น สร้างจิตสำนึกของชุมชนชายฝั่ง  เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณขยะทะเลจาก ต้นทางได้ และหากดำเนินการอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยลดปัญหาการเกิดขยะมูลฝอยที่ส่งผลกระทบ       ต่อทะเล ได้อย่างยั่งยืน ต่อไป

เอกสารแนบ


สรุป
สรุป
ประเภทไฟล์: .docxขนาดไฟล์: 0.03 Mbดาวน์โหลด: 210 ครั้ง
ภาพท่าม่วง
ภาพท่าม่วง
ประเภทไฟล์: .docขนาดไฟล์: 10.20 Mbดาวน์โหลด: 206 ครั้ง
ภาพหาดสมบูรณ์
ภาพหาดสมบูรณ์
ประเภทไฟล์: .docขนาดไฟล์: 29.81 Mbดาวน์โหลด: 389 ครั้ง
ภาพตะกรบ
ภาพตะกรบ
ประเภทไฟล์: .docขนาดไฟล์: 35.09 Mbดาวน์โหลด: 250 ครั้ง
ภาพเเหลมทราย
ภาพเเหลมทราย
ประเภทไฟล์: .docขนาดไฟล์: 19.71 Mbดาวน์โหลด: 283 ครั้ง