ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยใช้ระบบประชารัฐ กิจกรรมหลัก 3 : จัดการสิ่งแวดล้อมเก็บขยะชายฝั่งทะเล

กิจกรรม 3 กิจกรรมจัดการสิ่งแวดล้อมเก็บขยะชายฝั่งทะเล พื้นที่ อำเภอท่าชนะ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยใช้ระบบประชารัฐ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562    เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะต้นทางโดยใช้หลัก 3 Rs การคัดแยกขยะตั้งแต่            ต้นทาง การกระตุ้น สร้างจิตสำนึกของชุมชนชายฝั่ง  เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณขยะทะเลจาก ต้นทางได้ และหากดำเนินการอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยลดปัญหาการเกิดขยะมูลฝอยที่ส่งผลกระทบ       ต่อทะเล ได้อย่างยั่งยืน ต่อไป

ดาวน์โหลด

สรุป
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 278
ภาพท่าม่วง
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 10.20 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 253
ภาพหาดสมบูรณ์
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 29.81 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 439
ภาพตะกรบ
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 35.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 307
ภาพเเหลมทราย
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 19.71 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 338