ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติงานคุ้มครองและเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing)

ปฏิบัติงานคุ้มครองและเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing)

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี) โดยชุดปฏิบัติการที่ ๒ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๓ (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) ตามคำสั่งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕  ที่ ๑๗๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ นำชุดปฏิบัติงานคุ้มครองและเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ออกประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ชาวประมง ผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการท่องเที่ยวตลอดจนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ให้ทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และการจัดทำมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อระงับยับยั้งกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไป ณ หมู่บ้านท่าเรือใต้ หมู่ที่ ๑  ตำบลบ้านใต้  อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี