62
9/10/62
8 วัน ทะเลโลก
ทะเลเท่าเทียม
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต.
ทรงพระเจริญ
3
2
1
ป่าชายเลน
พบเห็นโปรดเเจ้ง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4  (ท่าฉาง   สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

ข่าวกิจกรรมศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฏร์ธานี)

ปฏิบัติงานคุ้มครองและเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing)
ปฏิบัติงานคุ้มครองและเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing)

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี) โดยชุดปฏิบัติการที่ ๒ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๓ (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) ตามคำสั่งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕  ที่ ๑๗๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ นำชุดปฏิบัติงานคุ้มครองและเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ออกประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ชาวประมง ผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการท่องเที่ยวตลอดจนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ให้ทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และการจัดทำมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อระงับยับยั้งกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไป ในพื้นที่บ้านอ่าวศรีธนู ตำบลอ่าวศรีธนู อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เเละเข้าร่วมกิจกรรมตัดอวน เก็บเศษอวนที่เข้ามาติดในแนวเขตปะการังที่เกาะกงเกลี้ยง(กงใหญ่) หน้าอ่าวศรีธนู ร่วมกับกลุ่มดอกไม้ทะเลเพื่อการอนุรักษ์เกาะพะงัน

ภาพประกอบ