ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดกิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ

จัดกิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลได้จัดกิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ ณ บ้านหาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโรงเรียนวัดขจรบำรุง โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม โรงเรียนบ้านดินก้อง โรงเรียนวัดอัมพาวาส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากกิ่ว กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานี และประชาชนในพื้นที่  มีผู้เข้าร่วมในกิจกรรม 209 คน ซึ่งเป็นการเก็บขยะบริเวณแนวชายหาดระยะทางในการเก็บขยะ 450 เมตร และได้จำแนกขยะที่เก็บได้ตามแบบฟอร์ม ICC Card รวมขยะที่เก็บทั้งสิ้น 2,905.9 กิโลกรัม ประเภทขยะที่มากที่สุดเรียง 5 อันดับแรก ดังนี้ ถุงพลาสติกอื่นๆ 2,183 ชิ้น เศษโฟม 1,937 ชิ้น ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) 1,614 ชิ้น ขวดเครื่องดื่ม(พลาสติก) 1,538 ชิ้นและเสื้อผ้า /รองเท้า/ เครื่องประดับ/แว่นตา/สร้อยคอ 1,240 ชิ้น ในการจัดกิจกรรมได้มีการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติก ซึ่งการดำเนินกิจกรรมเก็บขยะในครั้งนี้เป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ให้รู้พิษภัยจากขยะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งทำให้บริเวณชายหาดบ้านหาดสมบูรณ์ มีความสะอาดและมีระบบนิเวศที่ดีขึ้