ข่าวประชาสัมพันธ์

ลาดตะเวน หาข่าว ป้องกัน ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ การบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าชายเลนที่ผิดกฎหมาย และรักษาทรัพยากรป่าชายเลน

ลาดตะเวน  หาข่าว  ป้องกัน  ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ การบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าชายเลนที่ผิดกฎหมาย  และรักษาทรัพยากรป่าชายเลน

วันที่ 19  กุมภาพันธ์  2563  ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๔  (ท่าฉาง  สุราษฎร์ธานี)   ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ  ผู้นำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่น  ราษฎร  และ  อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ออกตรวจตราพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ    ในพื้นที่อำเภอไชยา  อำเภอท่าฉาง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในการมีส่วนร่วมในการลาดตะเวนเชิงคุณภาพ  หาข่าว  การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน  เเละมีความพร้อมที่จะร่วมมือกันในชุมชนในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ป้องกันและรักษาทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่