ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกลาดตะเวน เพื่อป้องกัน และปราบปรามการลักลอบตัดไม้ การบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าชายเลนที่ผิดกฎหมาย

ออกลาดตะเวน เพื่อป้องกัน และปราบปรามการลักลอบตัดไม้ การบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าชายเลนที่ผิดกฎหมาย

 ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๔  (ท่าฉาง  สุราษฎร์ธานี)   ร่วมกับ ผู้นำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่น  ราษฎร  และ  อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ออกตรวจตราพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ    ในพื้นที่อำเภอไชยา  อำเภอท่าชนะ   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในการมีส่วนร่วมในการลาดตะเวนเชิงคุณภาพ  หาข่าว  การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน  เเละมีความพร้อมที่จะร่วมมือกันในชุมชนในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ป้องกันและรักษาทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่