ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเพื่อระดมแนวคิดเพื่อเสนอแนวทางในการจัดทำโครงการแก้มลิงทุ่งท่าเนียน

ประชุมเพื่อระดมแนวคิดเพื่อเสนอแนวทางในการจัดทำโครงการแก้มลิงทุ่งท่าเนียน

วันที่ 25  กุมภาพันธ์  2563  ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4  (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) ประชุมเพื่อระดมแนวคิดเพื่อเสนอแนวทางในการจัดทำโครงการแก้มลิงทุ่งท่าเนียน  เพื่อเก็บกักน้ำจืดไว้ใช้แก้ปัญหาภัยแล้ว และระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่บางส่วนของอำเภอไชยา  พร้อมคำสั่งอำเภอไชยา ที่ 44/2563  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาการพัฒนาทำโครงการแก้มลิงทุ่งท่าเนียน    ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี