ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมตรวจสอบแปลงที่ดิน

ร่วมตรวจสอบแปลงที่ดิน

วันที่ 25  กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๔  (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) ได้ร่วมตรวจสอบแปลงที่ดินรายนายเฉลิมพล  อนันตเสรีวิทยา  ตามหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.)  เลขที่ 530  ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สภาพที่ดินเป็นสวนมะพร้าว อายุประมาณ 5  ปี