ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการปฏิบัติงานการปลูกป่าชายเลน ประจำปี 2562

รายงานผลการปฏิบัติงานการปลูกป่าชายเลน ประจำปี 2562

รายงานผลการปฏิบัติงานการปลูกป่าชายเลน ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   

ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง กิจกรรม : พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ  งบรายจ่ายอื่น 

เป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

แปลงที่ 1/2562  เนื้อที่ 42.38  ไร่ ท้องที่ หมู่ที่ 1  ตำบลเขาถ่าน  อำเภอท่าฉาง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ดาวน์โหลด

สรุปปลูกป่าชายเลน 42
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 45.25 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 244