ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (DMCR Data Center)
62
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต.
3
2
1
ป่าชายเลน
พบเห็นโปรดเเจ้ง

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4  (ท่าฉาง   สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562

รายงานผลการปฏิบัติงานการปลูกป่าชายเลน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงานการปลูกป่าชายเลน ประจำปี 2562

รายงานผลการปฏิบัติงานการปลูกป่าชายเลน ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   

ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง กิจกรรม : พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ  งบรายจ่ายอื่น 

เป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

แปลงที่ 1/2562  เนื้อที่ 42.38  ไร่ ท้องที่ หมู่ที่ 1  ตำบลเขาถ่าน  อำเภอท่าฉาง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

เอกสารแนบ


สรุปปลูกป่าชายเลน 42
สรุปปลูกป่าชายเลน 42
ประเภทไฟล์: .docขนาดไฟล์: 45.25 Mbดาวน์โหลด: 193 ครั้ง