ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานีฯ๑๓ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ

สถานีฯ๑๓  จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ

    วันที่  (๑๖ กย.๕๙) สถานีฯ๑๓ ร่วมกับ มณฆลทหารบกที่ ๔๕ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอไชยา ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน พี่น้องประชาชนและกลุ่มอนุรักษ์ในพื้นที่ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี (๙ มิถุนายน ๒๕๕๙) และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ (๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙) มีนายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณนายอำเภอไชยา เป็นประธานโครงการปลูกป่าชายเลน ท้องที่ เกาะเส็ด ม.๕ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สฎ เนื้อที่ ๗ ไร่ ใช้กล้าไม้ป่าชายเลน  ๕,๐๐๐ กล้า มีผู้เข้าร่วม ๑๕๐ คน