ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติการรื้อถอนพืชผลอาสิน ในพื้นที่ทวงคืน

ปฏิบัติการรื้อถอนพืชผลอาสิน ในพื้นที่ทวงคืน

           วันที่ 23เมษายน 2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 โดยคณะทำงานตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ 621/2563  ลงวันที่31 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการยึด ทำลาย รื้อถอนแก้ไขหรือประการอื่นใดแก่สิ่งเป็นอันตรายหรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนนำ้เค็มท่าฉาง เปิดปฏิบัติการรื้อถอนพืชผลอาสิน และทลายคันดินในพื้นที่ตรวจยึด ทวงคืน แปลงคดีอาญาที่194/2560 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560เนื้อที่ 289.43 ไร่ ท้องที่บ้านท่าพิกุล หมู่ที่4 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดจักรมณีการโยธา เป็นผู้ดำเนินการ รื้อถอน ปรับสภาพพื้นท่ีให้มีความเหมาะสม ในการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน และได้มอบหมายให้นายสุมานพ แจ้งใจ ผอ.ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 ท่าฉาง นำเรื่องราวไปลงบันทึกประวันไว้เป็นหลักฐานที่สภ.ท่าฉาง ต่อไป