ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานีฯ ๑๓ จัดประชุม รสทช.จ.สฎ.และร่วมปลูกป่าชายเลน

สถานีฯ ๑๓  จัดประชุม รสทช.จ.สฎ.และร่วมปลูกป่าชายเลน

  วันที่ (๑๙ กย.๕๙) สถานีฯ๑๓ จัดประชุม รสทช.จ.สฎ.ณ สถานีฯ๑๓ โดยมีประธานฯ รองประธานฯ และสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๖๐ คน โดยได้นำ โครงการ "ท.ช.ปั่นปลูกป่า ประชารัฐร่วมใจ พลิกฟื้นผืนป่าชายเลน" แจ้งที่ประชุมพร้อมเชิญชวนและขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน หลังจากเลิกประชุมร่วมกันปลูกป่าชายเลนโดยใช้กล้าไม้ ๘๔ ต้น