ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปลูกป่าชายเลน เนื่องในโอกาส วันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี 2563

โครงการปลูกป่าชายเลน เนื่องในโอกาส วันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี 2563

  วันที่ 10พฤษภาคม2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ราชการจังหวัด ประธานในพิธี นายอภิชัย เอกวนากุล
ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปกครอง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชายฝั่งสุราษฎร์ธานี ร่วมกันจัดทำโครงการปลูกป่าชายเลน เนื่องในโอกาส วันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยปลูกป่าชายเลน ชนิดไม้โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก ถั่ว จำนวน 1,000 ต้น ผู้ร่วมงาน จำนวน 100 คน ท้องที่หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี