ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต

กิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักงานบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔ นำโดย นายสุมานพ    แจ้งใจ  ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๔ (ท่าฉางสุราษฎร์ธานี) และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมทำกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) ประจำปี ๒๕๖๓  ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๔ (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี)