ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (DMCR Data Center)
62
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต.
3
2
1
ป่าชายเลน
พบเห็นโปรดเเจ้ง

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4  (ท่าฉาง   สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562

รายงานผลการปฏิบัติงานการปลูกป่าชายเลน ประจำปี 2562

แปลงที่ 1/2562 เนื้อที่ 42.38 ไร่ ท้องที่ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยใช้ระบบปร..

ท้องที่ อำเภอท่าชนะ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมหลัก 2 : งานเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลนเพื่อสนับสนุนชุมชนชายฝั่ง

ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวั..

โครงการสำรวจประเมินสถานภาพทรัพยากรป่าชายเลน

ท้องที่ อำเภอไชยา อำเภอท่าฉาง อำเภอพุนพิน จังหว..

งานจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน

ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที..