ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าแถวเคารพธงชาติ

เข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) เข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงถึงความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย และมอบหมายแนวทางการปฏิบัติงาน ข้อสั่งการ ให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อนำไปปฏิบัติ พร้อมมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติงานประจำวัน