ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นโครงการต่างๆที่ดำเนินการบริเวณคลองบางม่วง จ.พังงา

ร่วมประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นโครงการต่างๆที่ดำเนินการบริเวณคลองบางม่วง  จ.พังงา


วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) เข้าร่วมประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นโครงการต่างๆที่ดำเนินการบริเวณคลองบางม่วง  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆประกอบด้วย ปลัดอำเภออวุโสอำเภอตะกั่วป่า ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าส่วนภูมิภาค สาขาพังงา ผู้อำนวยการสำนักงานกรมชลประทานจังหวัดพังงา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการแก้ไขปัญหาและลดข้อพิพาทต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ในเวทีประชาคมได้นำเสนอโครงการที่จะดำเนินการ จำนวน ๔โครงการ ดังนี้ ๑.โครงการก่อสร้างฝายตักตะกอนทราย บริเวณตอนกลางคลองบางม่วง จำนวน๒ พื้นที่ ๒. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ๓.โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองบางม่วง จำนวน ๑จุด ๔. โครงการขุดลอกตะกอนทรายปากคลองบางม่วงและปากร่องน้ำเค็ม 

ซึ่งโครงการนี้มีพื้นที่บางส่วนคาบเกี่ยวแนวเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีฯ ผอ.ศอปล.๑๐ ได้นำเรียนข้อมูลพื้นที่ ข้อกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับป่าชายเลนให้ผู้เข้าร่วมประชาคมและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการโครงการต่อไป