ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา การบริหารจัดการขยะทะเล การดำเนินงานสนับสนุนชุมชนชายฝั่ง ตามมาตรา ๑๖ พรบ.ทช. ๒๕๕๘ การรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล(อสทล.) ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา การบริหารจัดการขยะทะเล การดำเนินงานสนับสนุนชุมชนชายฝั่ง ตามมาตรา ๑๖ พรบ.ทช. ๒๕๕๘ การรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล(อสทล.) ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยส่วนบริหารทั่วไป ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐(ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกันจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตำบลเกาะคอเขา เพื่อดำเนินโครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา การบริหารจัดการขยะทะเล การดำเนินงานสนับสนุนชุมชนชายฝั่ง ตามมาตรา ๑๖ พรบ.ทช. ๒๕๕๘ การรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล(อสทล.) ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 

ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งตึก หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยน สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานดังกล่าว ตามภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชุมชนเกาะคอเขา จำนวน ๔๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม