ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง จังหวัดพังงา ให้ความเห็นชอบโครงการ คทช.

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง จังหวัดพังงา ให้ความเห็นชอบโครงการ คทช.

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดย ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา)  เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจให้แก่สมาชิกสภาฯในการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดที่ดินทำกินเพื่อการอยู่อาศัยให้แก่ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน 

ชุมชนบ้านทุ่งน้อย เนื้อที่ ๒๒.๑๑ ไร่ และชุมชนบ้านบางปอ เนื้อที่ ๑.๗๗ ไร่ ท้องที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ผลการพิจารณา ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบทั้ง ๒โครงการ ซึ่งศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) จะได้ประสานเพื่อนำรายงานการประชุม รายงาน สทช.๖ ทราบต่อไป