ข่าวประชาสัมพันธ์

๘ มิ.ย ๖๔ ศอปล.๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก Word Ocean Day ประจำปี ๒๕๖๔

๘ มิ.ย ๖๔ ศอปล.๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก Word Ocean Day ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ ดำเนินการจัดกิจกรรมวันทะเลโลก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดพังงา โดยภายในงาน มีกิจกรรมปล่อยลูกเต่าตนุคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน ๑๐ ตัว พร้อมทั้งร่วมกัน เก็บขยะชายหาด ณ หาดบ่อดาน ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 

 

ซึ่งสามารถเก็บขยะได้จำนวนทั้งสิ้น ๑,๙๕๕ กิโลกรัม  จากการคัดแยกขยะตามระบบ icc ที่พบ ๕  อันดับแรก ได้แก่ ขวดแก้ว โฟม ถุงพลาสติก รองเท้า และขยะอินทรีย์ กิจกรรมในครั้งนี้แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมวันทะเลโลก 

 

ตามคำขวัญที่ว่า The Ocean : Life and Livelihoods รู้รักษามหาสมุทร เพื่อวิถีมนุษย์ที่ยั่งยืน ในการนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  (COVID-๑๙) ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคำสั่งจังหวัดพังงา