ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอปล.๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) ดำเนินการปิดประกาศคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติฯ แบบ ปส.ม.๒๕(ง.) ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ประจำปีงบประ มาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศอปล.๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) ดำเนินการปิดประกาศคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติฯ แบบ ปส.ม.๒๕(ง.) ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ประจำปีงบประ มาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๒๘ มิถุนายน   ๒๕๖๔   สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) ดำเนินการปิดประกาศคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนโครงการอำเภอตะกั่วป่าและป่าเขาบางนายสี จังหวัดพังงา แบบ ปส.ม.๒๕(ง.)

 

จำนวน ๒ แปลงที่ ๑ ท้องที่ ม. ๕  ต.บางนายสี  อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เนื้อที่ ๑๐ไร่ แปลงที่ ๒ ท้องที่ ม. ๖  ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เนื้อที่ ๔ ไร่ โดยทำการปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า,สถานีตำรวจภูธรตะกั่วป่า,สำนัก งานเทศบาลตำบลบางนายสี,ที่ทำการกำนันตำบลบางนายสี,ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖  ต.บางนายสีและสถานที่เกิดเหตุ เพื่อดำเนิน การตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ประจำปีงบประ มาณ พ.ศ. ๒๕๖๔