ข่าวประชาสัมพันธ์

๙-๑๑ ส.ค ๖๔ นำโดย ผอ.ศอปล.๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) และเจ้าหน้าที่ ปิดประกาศเพื่อดำเนินการตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และ ปิดประกาศ แบบ ทช.๑ ม.๑๗ แจ้งสิทธิก่อนออกคำสั่งทางปกครอง ตาม ม.๓๐ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

๙-๑๑  ส.ค  ๖๔  นำโดย ผอ.ศอปล.๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) และเจ้าหน้าที่ ปิดประกาศเพื่อดำเนินการตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และ ปิดประกาศ แบบ ทช.๑ ม.๑๗  แจ้งสิทธิก่อนออกคำสั่งทางปกครอง ตาม ม.๓๐ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

วันที่ ๙-๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๔ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่​ ๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา)​ ดำเนินการปิดประกาศคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ  แบบ ปส.ม.๒๕(ข) ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

 

แปลงคดีอาญาที่ ๖๐๐/๒๕๖๓ เนื้อที่  ๓๘-๐-๔๘ ไร่ ท้องที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา  ณ ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า, ที่ทำการเทศบาลตำบลบางนายสี, ที่ทำการกำนันตำบลบางนายสี, สถานีตำรวจภูธรตะกั่วป่า และพื้นที่เกิดเหตุ 

 

และปิดประกาศ แบบ ทช.๑ ม.๑๗  แจ้งสิทธิก่อนออกคำสั่งทางปกครอง ตาม ม.๓๐ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  แปลงคดีอาญาที่ ๕๔๒/๒๕๖๒  เนื้อที่ ๑๕-๐-๒๐ ไร่ ท้องที่ หมู่ที่ ๑  ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

 

ณ ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง, ที่ทำการกำนันตำบลบางม่วง, สถานีตำรวจภูธรตะกั่วป่า และพื้นที่เกิดเหตุ ระหว่างปฎิบัติงานได้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19  อย่างเคร่งครัด