ข่าวประชาสัมพันธ์

๗ ก.ย ๖๔ ศอปล.๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) สนธิกำลังตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่แปลงเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ “เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน”(ทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลน)

๗ ก.ย ๖๔ ศอปล.๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) สนธิกำลังตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่แปลงเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ “เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน”(ทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลน)

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๕ สนธิกำลังตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่แปลงเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ “เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน”(ทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลน)

 

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนโครงการอำเภอตะกั่วป่าและป่าเขาบางนายสี และป่าชายเลนตามมติณะรัฐมนตรี ทำการตรวจยึดพื้นที่ท้องที่หมู่ที่ ๕ ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จำนวน ๒ แปลง   ดังนี้ แปลงที่ ๑ เนื้อที่ ๒๑.๙๑ ไร่ มีการบุกรุกทำประโยชน์โดยปลูกมะพร้าวในพื้นที่

 

แปลงที่ ๒ เนื้อที่ ๘.๑๑ ไร่ มีการบุกรุกทำ เป็นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ทิ้งร้าง)และปลูกพืชผลอาสิน  รวมเนื้อที่บุกรุกทั้งหมด ๒ แปลง จำนวน ๓๐.๐๒ไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการทำลายทรัพยากรป่าชายเลน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น  ๓,๕๕๒,๒๖๖.๐๖.-บาท(สามล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบหกบาทหกสตางค์) 

 

ไม่พบตัวผู้กระทำผิด  มอบหมายให้นายสุริยะ  สอนเสริม   ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา)  รับไปแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตะกั่วป่า  ต่อไป