ข่าวประชาสัมพันธ์

29 มี.ค 65 ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์

29 มี.ค 65 ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์

วันที่ 29 มีนาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดย ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า(หลังเก่า) จังหวัดพังงา ซึ่งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอตะกั่วป่า โดยนายไตรทิพย์  สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอตะกั่วป่า/ผอ.ศอ.จอส. อำนวยการจัดกิจกรรม   มีหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน