ข่าวประชาสัมพันธ์

๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ วันทะเลโลก (World Oceans Day)

๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ วันทะเลโลก (World Oceans Day)

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา)    ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันทะเลโลก (World Oceans day)วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีกิจกรรมปล่อยทุ่นกักขยะ (boom) , เก็บขยะจาก boom และที่ตกค้างในคลองพังงา , ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ , มอบถุงยังชีพผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรทางทะเล , สาธิตการจัดทำซั้ง ภูมิปัญญาท้องถิ่น , สาธิตการทำผ้ามัดย้อมจากพืชป่าชายเลน , จัดนิทรรศการ การบริหารจัดการขยะทะเล /ป่าชายเลนสู่มรดกโลก /สัตว์ทะเลหายาก / การฟื้นฟูทรัพยากรปะการังและหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน ท่าเทียบเรือท่าด่าน ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา