ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอปล.๑๐ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

ศอปล.๑๐ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐(ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนแยก จังหวัดพังงา ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา จำนวน ๑๕๐ คน โดยมีว่าที่ร้อยเอก พงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์   นายอำเภอตะกั่วป่า เป็นประธานในพิธี