ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากล ((International Coastal Cleanup Day) ประจำปี ๒๕๖๓

กิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากล ((International Coastal Cleanup Day) ประจำปี ๒๕๖๓

 วันที่ ๒๒ กันยายน  ๒๕๖๓ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) จัดกิจกรรมเก็บขยะ ปลูกป่าชายหาด และปล่อยเต่าทะเล เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล (International Coastal Cleanup Day) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน เยาวชน นักเรียน และหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเก็บขยะ ทำความสะอาดชายหาด และเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ชายฝั่ง โดยการร่วมกันปลูกต้นจิกทะเล ปล่อยเต่าตนุ จำนวน ๑๕ ตัว และเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศชายหาด ณ ชายหาดบ้านบางเนียง หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

โดยมีนายบุญเติม เรนุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธาน หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ทสจ.พังงา สทช.๖ อำเภอตะกั่วป่า อบต.เกาะคอเขา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะคอเขา จำนวน ๑๙๐ คน โดยสามารถเก็บขยะที่ตกค้างได้จำนวน ๑,๖๐๔ กิโลกรัม ขยะที่เก็บได้ส่วนใหญ่ คือ ขวดแก้ว อุปกรณ์ประมง และโฟม