ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 25 กันยายน 2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกับเทศบาลตำบลบางนายสี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร่วมปลูกป่าชายเลน จำนวน 500 กล้า

และร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณคลองสังเน่ห์ หมู่ที่ 9 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ชมรมผู้สูงอายุตำบลบางนายสี นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 150 คน โดยมีนายสมชาย ประเสริฐพรพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางนายสี เป็นประธาน