วันทะเลโลก
ศูนย์อนุรักษ์ฯที่ 10 ตะกั่วป่า
เลิกใช้โฟมและถุงพลาสติก
จารึกในแผ่นดิน รัชกาลที่ 9

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) , สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) , สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

รับมอบเกียรติบัตร

รับเกียรติบัตรยกย่องชมเชยผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง

ศูนย์ฯ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) เข้ารับเกียรติบัตรยกย่องชมเชยผู้ปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังและอนุรักษ์เต่ามะเฟืองจังหวัดพังงา ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปก..

อ่านต่อ