เกี่ยวกับเรา

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 9 (บางวัน พังงา)

"ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง" หมายความว่า สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติในบริเวณทะเลและชายฝั่ง รวมถึงพรุชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ําชายฝั่ง คลอง คูแพรก ทะเลสาบ และบริเวณพื้นที่ปากแม่น้ํา ที่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเลหรืออิทธิพลของน้ําทะเลเข้าถึง เช่น ป่าชายเลน ป่าชายหาด หาด ที่ชายทะเล เกาะ หญ้าทะเล ปะการัง ดอนหอย พืชและสัตว์ทะเล หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ระบบนิเวศ ทางทะเลและชายฝั่ง เช่น ปะการังเทียม แนวลดแรงคลื่น และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

"เขตอนุรักษ์” หมายความว่า เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วย
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่รักษาพืชพันธุ์ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และเขตพื้นที่คุ้มครองอย่างอื่นเพื่อสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติ ตามที่มีกฎหมายกําหนด

 "สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 18 (บางวัน พังงา) สังกัดสำนักงานบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ 2515 ท้องที่หมู่บ้านบางวัน หมู่ที่ 1 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พื้นที่ที่รับผิดชอบ ได้แก่ ตำบลบางวัน และตำบลเกาะพระทอง จำนวนเนื้อที่ทั้งหมด 48,666 ไร่

                                                                         

เอกสารแนบ

พื้นที่รับผิดชอบสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 18 (บางวัน พังงา)
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.33 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 289