ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอปล.9 (บางวัน พังงา) ลาดตระเวนคุ้มครองป้องกันการทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ท้องที่บ้านตำหนัง หมู่ที่ 2 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา

ศอปล.9 (บางวัน พังงา) ลาดตระเวนคุ้มครองป้องกันการทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ท้องที่บ้านตำหนัง หมู่ที่ 2 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดย ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 9 (บางวัน พังงา) เจ้าหน้าที่ 5 นาย ออกปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ โดยรถยนต์และเดินเท้า เพื่อคุ้มครองป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ท้องที่บ้านตำหนัง หมู่ที่ 2 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

 

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนโครงการอำเภอคุระบุรี แปลงที่สาม และในเขตป่าชายเลนตามมติคณะฐัมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 , วันที่ 22 สิงหาคม 2543 และ วันที่ 17 ตุลาคม 2543  ระยะทางประมาณ 4.5 กม. ขณะลาดตระเวนไม่พบการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปัญหาขยะทะเล และขอความร่วมมือราษฏรที่อาศัยอยู่บริเวณฝั่งไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองและในทะเล เพื่อช่วยกันลดปัญหาขยะทะเล