ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอปล.9 (บางวัน พังงา) ลาดตระเวนป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ศอปล.9 (บางวัน พังงา) ลาดตระเวนป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ 5 มกราคม  2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 9 (บางวัน พังงา) เจ้าหน้าที่ 5 นาย ออกปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ท้องที่หมู่ที่ 4  ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาบ่อไทร และในเขตป่าชายเลนตามมติคณะฐัมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 , วันที่ 22 สิงหาคม 2543 และ วันที่ 17 ตุลาคม 2543  ระยะทางประมาณ 4 กม. ขณะลาดตระเวนไม่พบการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แต่อย่างใด พร้อมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปัญหาขยะทะเล และขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะลงในป่าชานเลน แม่น้ำ ลำคลอง และในทะเล เพื่อช่วยกันลดปัญหาขยะทะเลต่อไป