ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอปล.9 (บางวัน พังงา) ลาดตระเวนป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ศอปล.9 (บางวัน พังงา) ลาดตระเวนป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ 19 มกราคม  2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 9 (บางวัน พังงา) เจ้าหน้าที่ 5 นาย ออกปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ท้องที่บ้านบางครั่ง หมู่ที่ 3  ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนโครงการกิ่งอำเภอคุระบุรี แปลงที่สาม และในเขตป่าชายเลนตามมติคณะฐัมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 , วันที่ 22 สิงหาคม 2543 และ วันที่ 17 ตุลาคม 2543  ระยะทางประมาณ 4 กม. ขณะลาดตระเวนไม่พบการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แต่อย่างใด พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และขอความร่วมมือราษฏรที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่ง ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง ป่าชายเลนและในทะเล ทั้งนี้เพื่อร่วมมือกันช่วยแก้ไขปัญหาขยะทะเล