เชิญชวนประดับธงและตราสัญลักษณ์

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 15 (คลองท่อม กระบี่) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 จังหวัดตรัง)

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 15 (คลองท่อม กระบี่) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 จังหวัดตรัง)

ประวัติสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

                        สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24(คลองท่อม กระบี่) เดิมเป็นหน่วยจัดการป่าชายเลนที่ กบ.5 และกบ.6 สังกัดงานป่าไม้เขตนครศรีธรรมราช กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังจากการที่ได้รับการปฏิรูประบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ได้ถ่ายโอนภารกิจมาเป็นสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24(คลองท่อม กระบี่) สังกัดส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 เป็นต้นมา สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24(คลองท่อม กระบี่) ได้ดำเนินงานภายใต้โครงการปลูกป่าชายเลนถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ทำให้มีบทบาทหน้าที่ในด้านการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม โดยการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนมากขึ้น รวมทั้งการควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดิน การป้องกันการบุกรุกทำลาย การปฏิบัติงานร่วมกัน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวบรวมสถิติข้อมูลสารสนเทศป่าชายเลน รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

                       ปัจจุบัน ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 15(คลองท่อม กระบี่) สังกัดสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (จังหวัดตรัง) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ตั้งและสถานที่ติดต่อ

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 15 (คลองท่อม กระบี่)  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่  350  หมู่ที่  1  ตำบลคลองพน  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่  81170

โทรศัพท์  :   0-7564-1122  

โทรสาร   :   0-7564-1122  

E-mail     :   station_st24@hotmail.com