เชิญชวนประดับธงและตราสัญลักษณ์

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 15 (คลองท่อม กระบี่) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 จังหวัดตรัง)

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 15 (คลองท่อม กระบี่) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 จังหวัดตรัง)

กิจกรรมอื่นตามโอกาสต่างๆ

พีธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน
พีธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน

          สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24(คลองท่อม กระบี่) ได้เข้าร่วมกับอำเภอคลองท่อม  กิจกรรมพีธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน  และสถานีฯ24 ได้แจกถุงผ้าชนิดเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม และโปสเตอร์สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ลดการใช้ถุงพลาสติก

          ท้องที่ บ้านคลองยี่เหร่  หมู่ที่  13   ตำบลคลองพน  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่  ในวันที่  20  มกราคม  2560

ภาพประกอบ